Het Team
Medisch-Paramedisch Team
Verzorgend Team
Logistiek & Administratief team 

Kinderen met een motorische handicap die beroep doen op het buitengewoon onderwijs, hebben naast hun specifieke onderwijsnoden, ook andere vragen of noden. Om hierop te kunnen ingaan, wordt er vanuit het semi-internaat een ruime dienstverlening georganiseerd. Door het werken met vaste teams voor vaste leeftijdscategorieën, is er een sterke interdisciplinaire samenwerking, waardoor de verschillende therapieën, klasactiviteiten en opvoedkundige aanpak op elkaar zijn afgestemd.
Vertrekkend vanuit de mogelijkheden van uw kind en de hulpvraag wordt een individueel multi-disciplinair handelingsplan opgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de de gevolgen voor het gezin, de omgeving en de vrijtijdsbesteding.

1.Medisch-Paramedisch team

1.1.Medisch - verpleegkundige dienst

De Medisch - verpleegkundige dienst staat in voor de medische opvolging van de kinderen.

Arts

Onze arts, Dr. Kristel Kluppels, in samenspraak met onze vorige kinderarts - kinderneurologe, Dr. Sandra Kenis, coördineert het behandelteam en onderhoudt contacten met specialisten en gespecialiseerde centra. Daarnaast overlegt ze met de ouders/jongere over vooruitgang, medische problemen, gedrags- en emotionele problemen en begeleidt ze hen bij het aanvaardingsproces.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen staan in voor de lichaams- en wondverzorging, medicijngebruik, sonderen en de zorg voor stoma's. Zij plannen medische onderzoeken en begeleiden de kinderen/jongeren bij onderzoeken in het ziekenhuis.

1.2.Paramedisch team (kinesitherapie, ergotherapie, logopedie)

Het paramedisch team staat in voor de therapeutische behandeling vertrekkende vanuit de Bobathprincipes (NDT). Er worden momenten uitgetrokken voor overleg inter- en multidisciplinair. We opteren voor een clusterwerking. Hierdoor kunnen we nauwere samenwerkingsverbanden intern en extern creëren, ons specialiseren en continuïteit van de therapieën waarborgen, hetgeen ten goede komt van de gebruikers. We volgen nieuwe technologieën en therapieën op en integreren die in onze aanpak.

Kinesitherapie

De kinesitherapeuten staan in voor een individueel aangepaste en specialistische oefentherapie. Zij werken - complementair met de ergotherapeut - naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij dagelijkse activiteiten. De kinesitherapeuten spelen in op het aspect van de basismotoriek: oprichting, evenwicht, steunreacties. B vb: rollen, zitten, stappen,
Na een multidisciplinaire evaluatie van de mogelijkheden van het kind wordt - in samenspraak met de ouders/jongere - naar hulpmiddelen of aanpassingen gezocht die motorische beperkingen opvangen en de zelfstandigheid vergroten. Bij vragen over orthopedisch materiaal en hulpmiddelen kunt u terecht bij ons kiné team.

Logopedie

De Logopedisten richt zich op preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. De logopedisten streven ook naar een zo adequaat mogelijk contact met de omgeving door middel van training van communicatieve vaardigheden. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van ondersteunde communicatie. De keuze hiervan is afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van het kind en van de behoeften en wensen van de ouders. Daarnaast is er ook specifieke aandacht voor mondmotorische problemen om de voedingssituatie en de spraakontwikkeling te verbeteren.

Ergotherapie

De ergotherapeuten helpen kinderen zo zelfstandig mogelijk te functioneren, zowel thuis als op school. Er wordt nagegaan waar lichamelijke beperkingen moeilijkheden veroorzaken bij dagelijkse activiteiten. Belangrijke gebieden zijn o.a. schouder - handmotoriek (vb grijpen, reiken, manipuleren,..), A.D.L. vaardigheden (aan- en uitkleden, zelfstandig eten,), schrijfmotoriek, (computer)aanpassingen en hulpmiddelen,

Ergotherapie bestaat uit:

Terug naar boven

2.Verzorgend Team

Kinderverzorgsters - opvoeders

De kinderverzorgsters en opvoeders werken - in een vertrouwde en gestructureerde omgeving  (de leefgroep) -  aan de sociale vaardigheden, de zelfredzaamheid en hygiëne. Dit alles in samenspraak met de andere disciplines. Wanneer nodig, wordt aangepaste individuele hulp geboden bij eten, drinken, toiletgang en hygiëne. Met de ouders wordt overlegd welke vaardigheden kunnen worden aangeleerd en hoe dit in de thuissituatie kan worden toegepast.

Leefgroepverantwoordelijken

De kinderen en jongeren worden naargelang hun kalenderleeftijd opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Zo bekomen we verschillende leefgroepen: een duidelijk gestructureerde en vertrouwde omgeving. In het MPI hebben we één leefgroep voor de peuters, één leefgroep voor de kleuters, twee leefgroepen voor de lagere school en drie leefgroepen voor het secundair. Per leefgroep is er steeds één kinderverzorgster - opvoedster verantwoordelijk. De leefgroepverantwoordelijke is de spilfiguur om de aanpak bij een kind vlot te laten verlopen. De therapeuten spreken af met de leefgroepverantwoordelijke wanneer de kinderen in de staantafel worden gezet, wanneer aangepaste apparaten gebruikt worden, welke manier van voortbewegen toegestaan is, hoe de kinderen moeten zitten tijdens activiteiten, tijdens de maaltijd, ... De leefgroepverantwoordelijke zorgt dat de voedingsfiche wordt ingevuld in samenspraak met de therapeuten en maakt een overzichtslijst van het materiaal dat tijdens de maaltijd aanwezig moet zijn in de eetruimte. In samenspraak met de verpleegster maakt de leefgroepverantwoordelijke ook de medicatielijst op.

Terug naar boven

3.Logistiek & Administratief team

3.1.Hoofd van het stedelijk Mytylinstituut / Directeur

Het hoofd van de instelling - Dhr. Danil Lytens - staat in voor de algemene leiding van het MPI en voor de coördinatie van de dienstverlening met beide scholen.
Hij is het aanspreekpunt voor alle interne en externe contacten, staat in voor de intakes, de goede gang van de administratie en is als kwaliteitsverantwoordelijke de bewaker van het kwaliteitssysteem.
Hij vertegenwoordigt de instelling op alle vormen van overleg : zowel als beleidsadviseur binnen de diverse geledingen van de eigen organisatie (Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs) als op stedelijk en provinciaal niveau, als binnen de diverse overlegstructuren van de koepels en staat in voor de externe vertegenwoordiging naar de overheid en de regionale structuren van de de sector.
Ten slotte staat hij nog in voor het gebouwbeheer en het economaat van het semi - internaat.

3.2.Secretariaat

Het secretariaat staat in voor de algemene administratie van het MPI, de communicatie met andere diensten van het AG SO en de Stad Antwerpen, en de communicatie met het VAPH. Zij helpen de collega's met hun administratieve verplichtingen als werknemer van het AG SO. Hun voornaamste taken behelzen een klein gedeelte personeelsmanagement, het beheren van diverse patiëntgegevens, het versturen van brieven en facturen en het onderhouden van een klein economaat met kantoorbenodigdheden voor de MPI medewerkers. De boekhouding van het MPI, die sinds de verzelfstandiging van de scholen in eigen handen is, wordt door het secretariaat opgenomen en opgevolgd. Naast de algemene administratie beheert het secretariaat het netwerk van het MPI. Ook worden collega's van het MPI ondersteund bij computerproblemen.

Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die contact zoekt met ons MPI. Voor alle vragen en/of problemen kunt u bij hen terecht.

3.3.Polyvalente werkkrachten

De onderhoudsploeg zorgt ervoor dat onze gebouwen netjes blijven, zowel binnen als buiten. Daarnaast staat ze ook in voor de was.

3.4.Keuken

Dagelijks verzorgt de keukenploeg de maaltijden voor kinderen/jongeren, met aandacht voor een gevarieerd en gezond menu. Maaltijden worden individueel aangepast, rekening houdend met mondmotorische problemen, dieet en filosofische overtuiging.
De HACCP(#) wetgeving wordt strikt opgevolgd.

Het menu van de week kun je terugvinden onder actueel

(#) HACCP = hazard analysis critical control points (risico analyse cruciale controle punten). Dit is een door de overheid opgelegde normen inzake hygiënische behandeling van voedingswaren.

3.5.Technische dienst

De technische vakspecialist staat in voor het algemeen onderhoud gebouwen: herstellen van sanitair, elektriciteit, verwarming in eigen beheer,... Ook het onderhoud buiten het gebouw valt onder zijn bevoegdheid: sneeuwruimen, grasmaaien, daken bladvrij maken, toezicht en controle van de speeltoestellen,
Daarnaast wordt hulp geboden bij het vervaardigen van hulpmiddelen voor logo, ergo en kiné en worden de hulpmiddelen van de kinderen, eigendom van het MPI (stoelen, fietsen, go-carts,...) hersteld en of aangepast.
De technische vakspecialist houdt toezicht op brandveiligheid en controle van blustoestellen samen met brandweer.

Terug naar boven

 

Laatste update:16.10.2008 www.mytyl.be