Kwaliteit is een opdracht van leidinggevenden en van alle andere medewerkers binnen het Mytylinstituut. Om hieraan tegemoet te komen wordt er gewerkt met een kwaliteitshandboek, waarin procedures gericht op de gebruikers, op de medewerkers en op de werking worden uitgewerkt. Hierdoor kunnen we onze werking controleren, evalueren, opvolgen en bijsturen. De kwaliteitscoördinator is de persoon in de instelling die het kwaliteitsbeleid helpt vorm geven, invoeren, afstemmen en evalueren.

Onze jaarlijkse kwaliteitsplanning vloeit voort uit de beoordeling van onze werking. Vanuit behoeften van de gebruikers (bv. tevredenheidsenquete, gebruikersraad, klachten en ideeënbus,...), de interne en externe audits van de medewerkers en het V.A.P.H. wordt een kwaliteitsplanning opgemaakt. Dit leidt tot verbeteracties en/of projecten die de werking, de dienstverlening en onze procedures en werkwijzen kunnen optimaliseren.

Naast kwaliteitsplanning over onze werking, wordt ook jaarlijks een handelingsplan opgemaakt op maat van de gebruiker. Het therapieaanbod wordt aan de gebruiker voorgesteld. Overleg en inspraak is steeds mogelijk na afspraak of op ouderavonden.

De belangrijkste structuren om de inspraak van de gebruiker te ondersteunen zijn de gebruikersraad, de klachten- en ideeënbus en de klachtenprocedure. De werking van deze drie items worden hieronder toegelicht.

Gebruikersraad

Het Mytylinstituut beschikt over een gebruikersraad, die vierjaarlijks - door democratische verkiezingen - wordt samengesteld met medewerking van de oudervereniging. De gebruikersraad bestaat uit drie ouders, het hoofd van het Mytylinstituut en een gemandateerde van het college van burgemeester en schepenen. Verzoeken en suggesties - van welke aard ook - vanwege de ouders naar het mytylinstituut worden hier behandeld.

Klachtenregeling

Uiteraard proberen alle medewerkers van het Mytylinstituut hun werk zo goed mogelijk te doen. Desondanks kan het voorkomen dat er opmerkingen of klachten ontstaan over de gang van zaken. Als het probleem niet eenvoudig met de betrokken medewerkers op te lossen is, kan u als gebruiker een klachtenprocedure opstarten. Dit heeft tot gevolg dat een voorstel van oplossing aan de gebruiker wordt voorgelegd. Indien het voorstel van oplossing niet aanvaard wordt, wordt aan een afgevaardigde van de gebruikersraad advies gevraagd. Dit resulteert in een tweede voorstel van oplossing. Bij onoplosbaarheid van een klacht op instellingsniveau wordt de gebruiker schriftelijk doorverwezen naar de Administrateur-Generaal van het V.A.P.H. De klacht wordt verder afgehandeld, rekening houdend met hun bevindingen.

Klachten- en ideeënbus.

Om mondelinge klachten, opmerkingen en ideeën van onze gebruikers makkelijker te ontvangen, verzamelen en structureren hebben we een klachten- en ideeënbus bij de ingang van het MFC neergezet. Hier kan iedereen zijn opmerkingen en ideeën kwijt.

<