We voorzien in de opvang en begeleiding vanaf de peuterleeftijd (van 1 jaar tot en met 2,5 jaar). Uiteraard loopt ons aanbod nadien verder en bieden we ondersteuning en opvang voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. Jongeren, ouder dan 21 jaar die nog school lopen in SIBSO Mytyl, krijgen nog semi-internaat opvang en onderhoudstherapie.

1. Ondersteuning

Vanuit de hulpvraag van ouders en kind en de kennis van de therapeuten wordt een geïntegreerde en consequente aanpak uitgewerkt in therapie, in de leefgroep en in de school. We proberen optimale ontwikkelingskansen te bieden door de leefomgeving aan te passen aan de persoonlijke noden. Door het individueel aangepast multi-disciplinair handelingsplan systematisch uit te voeren, werken onze therapeuten en leefgroepverantwoordlijken aan een maximale zelfstandigheid van het kind. Onze arts, het zorgverlenend personeel en indien nodig ook het C.L.B. van het AG SO zorgen voor het ondersteunen en begeleiden van uw kind op emotioneel en sociaal vlak.

1.1. Therapie - aanbod

Ons MFC biedt kinesitherapeutische, logopedische en ergotherapeutische ondersteuning. Het paramedisch team staat in voor de therapeutische behandeling vertrekkende vanuit de Bobathprincipes (NDT). Er worden momenten uitgetrokken voor overleg inter- en multidisciplinair. We opteren voor een clusterwerking. Door het werken met vaste teams voor vaste leeftijdscategorieën, is er een sterke interdisciplinaire samenwerking, waardoor de therapie, klasactiviteiten en opvoedkundige aanpak op elkaar zijn afgestemd.
Vertrekkend vanuit de mogelijkheden van uw kind en de hulpvraag wordt een individueel multi-disciplinair handelingsplan opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de de gevolgen voor het gezin, de omgeving en de vrijtijdsbesteding. We hebben nauwe samenwerkingsverbanden met orthopedische technici, gespecialiseerde adviescentra en erkende verstrekkers. We volgen nieuwe technologieën en therapieën op en integreren die in onze aanpak.

1.2. Medische begeleiding en onderzoek

Het MFC biedt verpleegkundige en medische zorg, zoals lichamelijke verzorging, medicatie, zorg voor stoma's en sondering.  We zorgen voor begeleiding en advies bij onderzoeken buiten de voorziening, bij consultaties en bij het samenstellen van dossiers. In samenwerking met arts en therapeuten worden een aantal onderzoeken vanuit de medisch-verpleegkundige dienst geregeld en opgevolgd. Hierbij denken we aan hart-longfunctie - onderzoek, RX opnames, slikvideo's, ...
Het stedelijk Mytylinstituut heeft nauwe samenwerkingsverbanden met het C.L.B., diverse specialisten, gespecialiseerde centra en privé-therapeuten in de periferie.

1.3. Ontwikkelingsgerichte begeleiding

Onze arts, het zorgverlenend personeel en indien nodig het C.L.B., zorgen voor het ondersteunen en begeleiden van uw kind/jongere op het vlak van emotioneel-affectieve en sociaal-gedragsmatige processen. Zij zorgen onder meer voor hulp bij het verwerkings- en aanvaardingsproces, ontwikkeling van een positief en realistisch zelfconcept en het uitbouwen van een sociaal netwerk.

Ontwikkelingsgerichte begeleiding bestaat erin het kind/de jongere vaardigheden aan te leren en deze te integreren in hun dagdagelijks functioneren, door consequente toepassing in leer-, leef- en therapie-omgeving. Hierbij denken we aan systematisch opgezette trainingen zoals o.a. sociale vaardigheidstraining, zelfredzaamheidstraining, aanpak van probleemgedrag,...

We ondersteunen - waar nodig - de ouders met:

1.4. Praktische hulp

Het zorgverlenend personeel van het stedelijk Mytylinstituut helpt en begeleidt het kind/de jongere bij activiteiten die deel uitmaken van zijn/haar dagelijks leven zoals hulp bij dagelijkse hygiëne, eten en drinken, toiletgebruik, bij verplaatsingen tussen leer-, leef- en therapie-omgeving, ...

1.5. Informatie en adviserende hulp - hulpmiddelen en aanpassingen

De meeste kinderen hebben nood aan op maat gemaakte persoonlijke hulpmiddelen. De voornaamste zijn de rolstoel, loop- en verplaatsingshulpmiddellen, staantafel, orthopediche schoenen en orthesen,... Het paramedisch team geeft advies bij de keuze, de aanschaf en het leren gebruiken ervan. Hiervoor onderhouden we nauwe samenwerkingsverbanden met orthopedische technici, gespecialiseerde adviescentra en erkende verstrekkers. Zij kunnen hierbij binnen het MFC deze hulpmiddelen aanpassen op maat van het kind.

Bij aanvragen naar VAPH en/of mutualiteiten kan de dienst ergotherapie zorgen voor gefundeerd pré-advies. Het paramedisch team zorgt voor informatie en advies aan de ouders/verwanten.

 

2. Opvang - vakanties- woensdagnamiddag

• Op schooldagen:

Op schooldagen is uw kind welkom van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur. Op eenvoudig verzoek kan uw kind op schooldagen tussen 16 en 18 uur opgevangen worden.

Op woensdagnamiddag zorgen de therapeuten en het verzorgend team voor sport- en spel activiteiten.

De zorgverleners van het MFC begeleiden de kinderen tijdens bos- en zeeklassen en andere activiteiten die door SIBKLO en SIBSO Mytyl worden ingericht.

• Tijdens schoolvakanties:

Tijdens de schoolvakanties is uw kind welkom van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur, uitgezonderd op feestdagen, op brugdagen, tijdens de week van de Paasvakantie waarin Paasmaandag valt (wanneer Paasmaandag na de vakantie valt: de tweede week), tijdens de week waarin 15 augustus valt en tijdens de week tussen Kerst en Nieuwjaar.

Verdere informatie vind je onder vakantiewerking.